درد گاندی و (من)

درد منتنهایینیست؛

 بلکه مرگ ملتی است کهگداییراقناعت؛بی عرضگیراصبرو با تبسمی بر لب، اینحماقتراحکمت خداوندمی نامند.

(البته بلا نسبت شما)

/ 0 نظر / 27 بازدید